Szanowni Państwo!

Jak zawsze przed wyborami samorządowymi zaprosiłem do współpracy wszystkich, dla których najważniejszy jest Kraków.

Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Majchrowskiego – Obywatelski Kraków gromadzi na listach osoby związane z bardzo wieloma środowiskami, zarówno z partiami politycznymi jak i stowarzyszeniami, organizacjami i ruchami miejskimi.

Kandydaci na naszych radnych mają swoje indywidualne zapatrywania na wiele spraw, ale łączy ich to, że są doświadczonymi samorządowcami, liderami swoich środowisk i chcą pracować dla Krakowa.

Wszyscy wierzymy w siłę samorządu i sprzeciwiamy się centralnemu sterowaniu. Wszyscy jesteśmy dalecy od populizmu.

Jestem dumny, że udało nam się stworzyć tak szeroki front i wierzę, że taka współpraca ponad podziałami przyniesie korzyść Krakowianom!

Jacek Majchrowski
Majchrowski

Zasady finansowania komitetu wyborczego

1. Środki finansowe mogą być wpłacane na rzecz komitetu jedynie przez obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

2. Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz komitetu wyborczego wyborców nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów, tj. kwoty 31 500,00 zł.

3. Wpłat na rachunek bankowy komitetu wyborczego można dokonywać jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą

4. Wpłaty muszą być dokonywane z osobistego rachunku bankowego. Niedozwolone są wpłaty gotówkowe w kasie banku, a także w urzędach pocztowych. Nie można również dokonywać wpłat z rachunków bankowych powiązanych z działalnością gospodarczą.

5. Wpłaty należy opisywać: "Darowizna na komitet wyborczy”

6. Rachunek bankowy do wpłat: Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Majchrowskiego - Obywatelski Kraków, nr rachunku:
39 1020 2906 0000 1802 0414 3905

Rejestry zaciągniętych kredytów oraz wpłat

Rejestr kredytów zaciągniętych przez komitet wyborczy (PDF).

Rejestr wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (PDF).

Kontakt:

Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Majchrowskiego - Obywatelski Kraków

NIP: 676-255-38-41

ul. Wielopole 1,
31-072 Kraków

tel./fax: (12) 29 96 220
biuro@jacekmajchrowski-obywatelskikrakow.pl